more walkman/discman, more walkman/discman direct from Huizhou Hui Pu Electronic Co., Ltd. in CN